Tuesday, March 26, 2013

Վերաձգօղն երկնից

Վերաձգօղն երկնից մշտնջենաւոր հօր որդին. ներգործեալ իմովս ի վեր քան զհրաշս. ծառայի առեալ զկերպ անկողոպտելի Աստուածութեամբն: Բանին զմաքրեցելոցն ջրով զոտս լուանայր. զի զխոնարհութիւն ի նոսա տպաւորեսցէ. Երրորդութեանն գոլ օթեւան: Բաշխէ զմարմին իւր եւ զարիւն նոր ուխտ անուանեալ. եւ յիշատակ կամաւոր մահուանն. մերձեցելոցս ի նա սրբութեամբ: Աղբիւր լուսոյ եւ ճառագայթ անշիջանելի լոյս. որ լուանալ յանձն առեր զոտս աշակերտացն. մաքրեա ի մէնջ զմէգ խաւարին խորհրդոյ եւ լուսաւորեա զմեզ: Որ մարմնով եւ արեամբ քո ցուցեր զթողութիւն մեղաց. որ միշտ պատարագիս ի մեզ անծախապէս. մաքրեա ի մէնջ: Որ քաւիչ զայս նոր ուխտ ցուցեր յետ առաջնոյ քո. մահացելոցս ի ճաշակմանէ նախահօրն. մաքրեա ի մէնջ: Որ եսդ ի յերկինս եւ ի վերայ երկրի. այսօր յանձն առեր լուանալ զոտս աշակերտացն. եւ զիս լուա Քրիստոս ի մեղաց իմոց: Որ բարեբանիս յիմանալի զուարթնոցն. հաճեցար մարմնով պատարագիլ. արա եւ զիս արժանի Աստուածային շնորհիդ: Որոյ աթոռ քերովբէ ի վենատունն բազմեցար. կենարար բաժակաւդ զմեզ փրկեցեր. փրկեա եւ զիս յաւիտենից ի հրոյն: Ավագ Հինգշաբթի օրվա Օրհնության շարական:

No comments:

Post a Comment